Posted on Leave a comment

Eschatology in the Bible 2: Hole in end-time teaching

No foundation in a hole

In my last post we was in Matthew 24 and you saw what time frame Jesus speak in and what time frame the prophecy he gives in, specifically the first century before the year 70 AD. We will not let go of Matthew 24 completely yet, but bring it along with couple of other passages to see the gaps or “holes” that are added to the end-time question, to let it fit into a system. Forcing something into a system is also called Procrustes method, or bring something into a prokrustesbed, as Pentecostals and other evangelical use (Prokrustesbed = To put something on prokrustesbed is to exercise violence against the reality of getting it to fit in their system. Thus, the system scale, and not reality).  Continue reading Eschatology in the Bible 2: Hole in end-time teaching

Posted on 1 Comment

Eskatologi i Bibelen 2: Hull i endetids-læren

Hull i virkeligheten

Sist post tok jeg for meg Matteus 24 og du fikk se hvilken tidsramme Jesus taler i og hvilken tidsramme profetien Han gir er i, nærmere bestemt det første århundre rett før år 70 e.kr. Vi skal ikke gi helt slipp på Matteus 24 ennå, men også ta det med blant et par andre bibelsteder for å se på gap eller “hull” som er lagt til for å få endetid-spørsmålet til å passe inn i et system. Å tvinge noe inn i et system kalles også for Prokrustes metoden, eller en prokrustesseng(Prokrustesseng = Å legge noe på prokrustesseng er å utøve vold mot virkeligheten for å få den til å passe i sitt eget system. Altså er systemet målestokken, og ikke virkeligheten). 

Når du leser Matteus 23:37 til 24:3 vil du se at Jesus klager over Jerusalem og erklærer at templet som er i Jerusalem skal bli totalt ødelagt, og ikke en stein skal bli tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned av templet (Matt.24:2). Som jeg også nevnte i forrige post angående disiplene, var de nok overrasket av å høre dette som Han sa og måtte derfor spørre Jesus: “Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens ende?”

Så begynner Jesus sin forklaring på oljeberget om de ting som skal skje: “Jesus svarte og sa til dem:…”

Ok, det som nå skjer blant pinsevenner og andre evangeliske, er at de drar frem prokrustessengen, kapper armer og strekker bein til alt passer flott inn i deres eget system (sengen) og presenterer den.

Man skulle vel egentlig tro at Matteus kunne skrive ned det svar Jesus ga dem, men for dispensasjonistene er det nok ikke riktig slik. De mener at Matteus ikke skrev ned de svar Jesus gav, angående deres konkrete spørsmål, men at Han svarte på hva som skal hende 2000 år eller så frem i tid.

Vil du ha meg til å tro at Jesus elegant hopper over å svare på disiplenes spørsmål, for så tilsiktet å begynne på hendelser som ikke vil skje før om noen tusen år? Kan du fatte… vel ikke jeg heller, men det er dette som gjør at dispensasjons systemet fungerer beundringsverdig.

Et annet sted som ivrige pinsevenner bruker denne prokrustessengen på er i Daniel. I Daniel 9:24-27 bruker Daniel et bildet av sytti uker som representerer 490 år. Hver uke representerer syv år. Ved å bryte disse 490 årene inn i 3 deler, som Daniel gjør, får vi: En periode med 7 uker som er førtini år (Dan. 9:25), Så følger den andre delen som er sekstito uker (Dan 9:25; 7 x 62 = 434 år), og til sist den ene uken på 7 år.

Hvis nå pinsevennene, evangeliske og de andre holdere av dispensasjonismen, tillot denne beregningen av uker-av-år, ville det bety at trengselen var i det første århundre da templet i Jerusalem ble ødelagt i år 70 e.kr. Dette ville da være i tråd med det Jesus profeterte i Matteus 24. Hvorfor de ikke tillater det vet jeg ikke, men en kan jo spørre dem om det endelige opphøret av offersystemet, ugyldiggjøringen av det levittiske systemet og ødeleggelsen av deres tempel egentlig har noen betydning i frelses historien?

Et hull må altså til her også, og den legger de imellom den sekstiniende og syttiende uke. Den sekstiniende uke er når Jesus triumferende rir inn i Jerusalem, men den siste uken hopper de langt inn i fremtiden med, på over 2000 år. Selv om hele denne profetiske perioden er på 490 år, sier dispensasjonistene at det må være et hull på over 2000 år før de siste syv årene starter. ???

Hvorfor skal det være så mye hull? Det er i virkeligheten ikke hull, men de legger inn hull for at skriften skal passe med systemet deres. De bruker prokrustessengen, de strekker og kapper til kroppen passer inn.

Hva med de mange hull eller hull de legger i det Gamle Testamentet. Tendensen er egentlig den samme over alt men vi kan ta f.eks. Jes.9:6.7.:

For et Barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømme er på Hans skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Herredømmet skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende over Davids trone og over Hans Kongerike, for å grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Hærskarenes Herre nidkjærhet skal gjøre dette.

Dette viser oss at Han kom inn i historien for å etablere sitt rike. Han ble født i det første århundre og Han etablerte sitt rike i det første århundre. Men dette passer dårlig inn i “sengen” til dispensasjonismen. Dermed kapper og strekker de profetiene som taler om Jesu komme for å opprette sitt rike og sier at dette ikke må leses sammenhengende, men at Kristus kom i det første århundre, reiste så tilbake til himmelen for å være der i 2000 år eller så, for så å komme tilbake ennå en gang for å etablere sitt kongedømme. ????

Nå, trengs det å skrive ned en konklusjon? Nei det er egentlig ikke nødvendig, jeg tror du klarer å komme opp med den selv.

 

Bemerkninger:

Bibelreferanser er hentet fra KJV – Norsk

Følg meg ved å klikke “Follow” eller du kan abonnere med e-post på høyre side. RSS er også en enkel måte å få beskjed om nye bloggpost hos BIBLiBlog. 

Posted on 2 Comments

Eschatology in the Bible 1: The Timeframe in Matthew 24

Tonight is the meeting … Our guest speacher  is… Topic: “The battle for Jerusalem, the coming of the Lord”, says the ads at the churches today. Another site was the subject; – “End of Time, The Coming of Times.” Do they really know what will happend in the future? It is clear that “the end time” theme  is on the agenda … again, and I will join. Not to be the one that screams out to scare people to use my car and my mac when I have go to heavens, but to give you a picture of God’s plan. Read more and get into the serie of “Eschatology in the Bible”

Posted on 2 Comments

Eskatologi i Bibelen 1: Tidsrammen av trengselen i Matteus 24

I kveld er det møte i … Vi får besøk av … og  emnet er: Kampen om Jerusalem, Herrens gjenkomst. Dette  står det i menighetenes annonsene om dagen. Et annet sted var emne; – Endetiden, De kommende tider. Vet de virkelig hva som skal skje i fremtiden? Det er tydelig at temaet “endetiden” er på dagsorden … igjen, og jeg skal slå følge, ikke for å være en som skriker opp for å skremme folk til å bruke bilen og mac´n min når jeg har reist til himmels, men å vise deg budskapet Bibelen gir angående emnet “endetiden”, et bilde på Guds plan.

Forrige post listet jeg opp 7 hovedpunkter om hva pinsevenner og andre evangeliske tror på angående endetiden. Du fikk også et lite innblikk i historien om hvordan denne teorien kom til. Jeg skrev dette for å åpne opp nettopp for dette emne om “endetiden”.

Det kommer noen ord og uttrykk som du kanskje ikke har hørt før, men jeg skal gjøre det så godt forståelig som mulig. “Hemmelig bortrykkelse” står vel ikke akkurat i ordboka men ble forklart i forrige post, men et annet og mer proffesjonelt ord for dette er dispensasjonisme.

Jeg har friskt i tankene en liten diskusjon jeg hadde med et par av mine kjære søsken i Herren, der vi var inne på Matteus 24 og problemet med tidsrammen. Å missforstå tidsrammen er jo faktisk et av hovedproblemene som dispensasjonismen har og tiden må forstås riktig for å forstå profetiene. Så la oss se på Matteus 24 og se hvilken tidsramme Jesus snakker om der.

For å få rammen på Matteus 24 starter faktisk i Matteus 23 der Jesus irettesetter fariseerne og de skriftlærde hardt (Mat.23:2ff) og så oppfordret han dem til å “fyll(e) (da) opp deres fedres mål”, deres fedre som drepte profetene (23:31-32). Han går hardt ut i taklingene og sier liketil at de er slangers avkom som vil forfølge og drepe noen av Hans disipler (23:33-34). De er altså ikke noe bedre og gjør som sine forfedre, det er derfor de fyller opp sine fedres mål. Dette er viktig å få med seg, for dette er grunnen til Guds dom over Jerusalem.

Og så kommer det som åpner opp og setter en tidsramme på hans profeti, “Sannelig jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekt” (23:36). Det er ikke min eller din slekt Han tenker på her, men den slekt som levde under Hans tid. Han åpner med å fortelle at det Han nå skal til å fortelle vil komme over den slekt han hadde irettesatt.

Jesus klager så over Jerusalem (23:37-39) og til disiplene sier Han at det ikke skal bli “stein tilbake på stein” av dets Tempel (24:2). Dette overrasker selvfølgelig disiplene, og det fører til at de spør Jesus: “Når skal dette skje?” (24:3).

Nå kan vi hoppe helt til 24:34, og ta de andre versene senere i en annen bloggpost. I 24:34 står det: “Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.” Her avslutter Han med å presisere tidsrammen det er snakk om, det samme som Han åpnet med i 24:36. Han presiserer at det Han nå hadde sagt skal komme over den slekt Han hadde irettesatt. Vi kan ikke tillate oss å dytte dette fremover i tid til vår egen generasjon. Dispensasjonismen kobler 24:34 kun med 24:32-33, men det blir for snevert og det har ingen andre holdepunkter.

Uansett hvor vanskelig du kanskje synes versene imellom er, sier Han tydelig at “alle disse tingene” vil skje før “denne slekt” går bort. Når det gjelder Hans andre komme, “den dagen”, er Han like klar, om ikke klarere: “Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, men bare Min Far” (24:36).

La meg gi deg litt mer referanser til slutt. Den kommende trengsel (24:21 jf. Åp.1:9) skulle komme over denne slekt/generasjon (23:36; 24:34; jf. 1.Tess.2:16). Dette (trengselen) skulle komme med synlige forvarsel, tegn (24:4-8) Så til det dispensasjonitene mener er nå rett rundt hjørne, Hans andre komme, er sett på av Jesus som en fjern dag og vil ikke kunne sees med tegn, for ingen menneske kan vite det (24:36). Legg også merke til Paulus i 1.Tess.2:14-16, han forsto veldig godt hvem som drepte profetene, hvem som fylte opp sine synders mål og hvem dommen skulle komme over. Det er ikke synden i dag som skal fylles opp, som dispensasjonismen mener.

En kan jo gå inn i hvert enkelt vers men jeg er redd det blir for mye på én bloggpost. Det er mulig jeg tar for meg noe av det når jeg kommer til den vanskelige Åpenbaringsboken, for det er der det skjer, det Jesus forklarte disiplene på oljeberget.

 

Bemerkning: 

Bibelreferanser er hentet fra KJV – Norsk

Følg meg ved å klikke “Follow” eller du kan abonnere med e-post på høyre side. RSS er også en enkel måte å få beskjed om nye bloggpost hos BIBLiBlog. 

Posted on 5 Comments

The “secret rapture” theory

What is “the secret rapture” theory and where did it come from? First, will I list up mainly what it is.

  1. The New Testament church era, the initial phase of Christ’s kingdom, as prophesied by the Old Testament prophets.
  2. The New Testament church can win occasional victories, but eventually she will fail the mission, losing influence and corruption, as the worldwide “evil” increases towards the end of the church age.
  3. The church will pass through a future worldwide difficult time in travail. This era is known as the great tribulation that will put the sentence and the end of this modern era.
  4. Christ will return at the end of the tribulation, or right in such Church rapture, resurrect the dead saints and carry out the sentence of the righteous in “a moment”.
  5. Continue reading The “secret rapture” theory